Isus Cristos Vine Iarăşi

Domnul Isus a fost aici pe pământ pentru a-l răs­cumpăra pe om din starea lui păcătoasă. El a venit în smerenie, îmbrăcat cu chip de om şi a luat asupra Sa forma unui rob (Filipeni 2:7). El a murit pentru păcatul lumii, a fost îngropat apoi a înviat (1 Corinteni 15:4) şi S-a suit la cer (Faptele Apostolilor 1:9). El a fost văzut de apostoli şi de peste cinci sute de credincioşi, după învierea Sa. După ce S-a înălţat la cer, doi îngeri le-au spus ucenicilor că venirea Lui va fi la fel ca suirea Sa la cer. Nimeni nu ştie când Se va întoarce Domnul. Aceasta numai Dumnezeu o ştie. S-ar putea să fie seara, sau la miezul nopţii, sau dimineaţa, sau la amiază (Marcu 13:35). „De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” (Matei 24:44).

Unii s-au aventurat să prezică timpul întoarcerii Sale, până şi ziua şi ceasul. Dar „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl” (Matei 24:36). El va veni repede, „...cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului” (Matei 24:27). El va veni pe neaşteptate, „ ca un hoţ” (2 Petru 3:10), „Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei care locuiesc pe toată faţa pământului” (Luca 21:35). Domnul, în înţelepciunea Sa nemărginită, a hotărât ca lumea să nu ştie când va veni El, ca să răsplătească pe fiecare om după lucrarea pe care o va fi făcut-o fiecare (Apocalipsa 22:12). „Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi! (Marcu 13:37).

Semnele vremurilor şi  venirea Sa

Domnul Însuşi ne-a dat anumite indicii, după care să putem stabili când se va apropie venirea Sa. „De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi  înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Matei 24:32,33).  Va fi:

1. RĂZBOAIE ŞI VEŞTI DE RĂZBOAIE  -  Matei 24:6

Textul integral al: Isus Cristos Vine Iarăşi

2. O NAŢIUNE CARE SE VA RIDICA ÎMPOTRIVA ALTEI NAŢIUNI - Matei 24:7

3. CUTREMURE, FOAMETE ŞI EPIDEMII - Matei 24:7

4. MULTĂ FĂRĂDELEGE, O DIMINUARE A DRAGOSTEI - Matei 24:12

5. CRISTOŞI ŞI ÎNVĂŢĂTORI FALŞI - Matei 24:11; Marcu 13:22

6. ZILELE CA ÎN VREMEA LUI NOE - Matei 24:37

7. SEMNELE ÎN SOARE, ÎN LUNA ŞI ÎN STELE - Luke 21:25

8. STRÂMTORARE ŞI PERPLEXITATE PRINTRE POPOARE - Luca 21:25

9. OAMENII CARE ÎŞI VOR DA SUFLETUL DE GROAZĂ - Luca 21:26

10. OAMENII VORBIND DESPRE PACE ŞI SECURITATE - 1Tesaloniceni 5:3

11. TIMPURI GRELE - 2 Timotei 3:1-5

12. OAMENII  CARE VOR UMBLA NUMAI DUPĂ PLĂCERI ŞI EVLAVIA LOR VA FI DOAR DE FORMĂ - 2 Timotei 3:1-7

13. OAMENII RĂI CARE VOR MERGE DIN RĂU ÎN MAI RĂU - 2 Tim. 3:13

14. O LEPĂDARE DE CREDINŢĂ - 2 Tesaloniceni 2:3

15. OAMENII CARE  ÎŞI VOR ADUNA BOGAŢII PENTRU AMBIŢII CARNALE - Iacov 5:1-5

16. BATJOCORITORI CARE NU VOR ŞTI CE VORBESC - 2 Pet. 3:3-10

17. BATJOCORITORI CARE VOR UMBLA PURTAŢI DE POFTELE LOR - Iuda 16,17,18

O dată cu creşterea fărădelegii şi răcirea dragostei, mulţe păcate se manifestă. Curvia, adulterul, divorţul şi recăsătoria, homosexualitatea şi delicventa juvenilă şi adultă au luat, în ultimul timp, proporţii îngrijorătoare şi sunt răspundite larg. Toate aceste păcate şi alte păcate accelerează întoarcerea Domnului. Lucrurile acestea au fost scrise „ca să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci, şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri” (2 Petru 3:2). Păcătoşii se vor îngrozi la venirea Sa, pe când sfinţii se vor bucura.

EŞTI TU GATA? Te-ai împăcat cu Dumnezeu, cu fraţii tăi, cu vecinii sau cu duşmanii tăi? Există ceva în viaţa ta care te împiedică să zici, „Amin, vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20)?